Trong cuộc sống vội vã ngày nay, tất cả chúng ta đều suy nghĩ quá nhiều - tìm kiếm quá nhiều - muốn quá nhiều - và quên đi niềm vui được tồn tại.

Sống tinh thức là duy trì ý thức trong từng giây phút hiện tại trên mỗi công việc mà mình đang thể nghiệm, đang "sống".