Cách duy nhất để sống là chấp nhận mỗi phút như một phép màu không thể lặp lại.

Sống tinh thức là duy trì ý thức trong từng giây phút hiện tại trên mỗi công việc mà mình đang thể nghiệm, đang "sống".