Hạnh phúc là bản chất của bạn. Mong muốn điều đó không sai. Điều gì sai là tìm kiếm nó bên ngoài khi nó ở bên trong.

Chánh niệm là sự tỉnh giác, là sự chú tâm đến những gì đang xảy ra nơi ta trong giây phút hiện tại, một cách vô tư không phê phán hoặc so sánh.