Đau khổ là tạm thời, giác ngộ là mãi mãi.

Những lời răn dạy của Đức Phật