Ai gây ra đau khổ sẽ phải chịu đựng. Không có lối thoát.

Những lời răn dạy của Đức Phật